Siste nytt

Hovedstyret

Hovedstyre mars 2016/mars 2017

Funksjon Navn Mobil E-post
Leder: Jane Brit Løland 986 47 985 jane.brit.loland@ahk.no
Nestleder: Jahn Arvid Svendsen  975 17 792 jas@cipax.com
Sekretær: Hanne Jøsang Østreng hanne.josang.ostreng@ahk.no
Kasserer: Aurelija Bagociene aurelijab@ymail.com
Styremedlem: Stig Frøshaug stigfroshaug@hotmail.com
Styremedlem: Anders Gaarder  930 03 664 anders_gaarder@hotmail.com

Hovedstyrets oppgaver:

Hovedstyret er SHIULs høyeste organ mellom årsmøtene. Styret har det juridiske ansvaret i organisasjonen og er det eneste organet som kan forplikte SHIUL som avtalepartner i forhold til andre. Hovedstyret skal påse at SHIUL driftes på en forsvarlig måte mellom årsmøtene. Styrende dokumenter for Hovedstyret er Idrettens lover og regler, lagets budsjett, årsmøtevedtak, vedtatte tiltaksplan og strategidokumentet «Dette er SHIUL».

Hovedstyret har møter minst en gang pr. mnd. I perioder med mange saker som krever Hovedstyrets avgjørelse vil det være hyppigere møter.

Alle medlemmer i Hovedstyret har et felles ansvar for å bidra til at styret løser sine oppgaver mellom årsmøtene. Det innebærer at man er aktivt deltagende i de beslutningsprosesser som på går og at man forbereder seg på de saker som står på agendaen.

Hvert styremedlem vil ha dedikerte ansvarsområder og myndighet som ligger til stillingen. I tillegg vil styrets leder fordele saksansvar til styremedlemmene etter behov og kompetanse.